Hypnoseminář 4.10.2023

Milí kolegové,
srdečně Vás opět zveme na Hypnoseminář, který se koná dne 4. 10. 2023 od 15:30 do 18:00 hod., v Lékařském domě na Praze 2. Je pořádán v zasedací místnost v 1. patře, která je důstojným prostorem se vším potřebným technických vybavením.
Po plodném setkání v květnu, s hojnou účastí, tedy pokračujeme v tradici  seminářů  vedených členy výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP. Prezentace a sdílení kazuistik má zásadní a někdy nedocenitelný význam pro naši praxi, sebereflexi a podněcují další edukaci. Také se trénujeme v prostoru nejistoty, ve kterém hypnoterapie probíhá. Vítáme Vaše kazuistiky, příspěvky i sdělení. Pro váhavé připomínáme, že lze prezentovat i krátkou část případu. V diskusi se také společně zamyslíme nad Vaší otázkou.
Máme zkušenost, že účastníci vnímají semináře jako velmi inspirativní a potřebné. Pojďme se tedy setkat a sdílet to jedinečné a neopakovatelné, co hypnoterapie nabízí. Maximální počet účastníku je 15, tak neváhejte a přihlaste se co nejdříve.
V příloze zasílám pozvánku a závaznou přihlášku. Dotazy lze řešit také operativně telefonicky. (776 775 352)
Za výbor Hypnosekce se na Vás těší
Šárka Bezvodová

hypnoseminř 2023 (1)

prihlaska hypnosem. 10_23

Klinicko psychologický den 2023

již 13.3.2023 v lékařském domě : 

Klinicko psychologický den 13.3.2023
Název: Klinická hypnóza
Místo a čas konání: Velký sál Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2
čas: 9.00 –13.30 hod.
Koordinátorky: PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Program:
9.00-9.30
Úvodní slovo.
Za AKP ČR Mgr. Jan Haase
Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP :

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová,

PhDr. Jaroslava Raudenská,

Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

9.30-10.00
Kvalifikace hypnoterapeuta. PhDr. David Unger
10.00-10.30
Tradice Kroměřížských kurzů hypnózy 1970-2023. PhDr. Lenka Gazdová
10.30-11.00
Efektivita hypnózy v léčbě bolesti. PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
11.00-11.30
Efektivita hypnózy v léčbě depresivních a úzkostných symptomů. PhDr. Alena Javůrková,
Ph.D.
11.30-12.00
přestávka
12.00-12.30
Relaxační a autohypnotické metody. Mgr Veronika Víchová
12.30-13.00
Hypnóza v léčbě sterility. PhDr. Marie Pečená
13.00-13.30
Hypnoterapie specifické fobie. Mgr Šárka Bezvodová
13.30.
Závěr
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. a PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Hypnosemináře 2023

Zájemci o hypnosemináře se mohou těšit na 5 hypnoseminářů:

Místo konání: Lékařský dům, Praha 2

Termín: 1.2., 3.5., 4.10. a 6.12.2023

Místo konání: PN Kroměříž

Termín: 23.3.2023

Stanovisko ke ČSH – vymezení se – publikováno ve Zpravodaji PS ČLS 02/2020

SEKCE PRO HYPNÓZU

Stanovisko výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP k Českému spolku hypnoterapeutů, dále jen ČSH.
Předkládáme stanovisko k ČSH, který byl založen 13.6.2018. Je to spolek, který propaguje hypnózu a hypnoterapii pro širokou veřejnost a také široké veřejnosti nabízí členství a spolupráci ve svém spolku. Dělá celoplošný nábor zájemců bez ohledu na jejich vzdělání a přitom ve svých stanovách usiluje o začlenění do systému zdravotní péče.

Výrazně se vymezujeme proti těmto pojetím ČSH:
1. Snaha z erudované a vzděláním podložené odborné činnosti učinit veřejně dostupnou a odborně nezajištěnou alternativní intervenci.
2. Redukování vzdělání pro hypnoterapeuty pouze na teorii a praktickou průpravu v hypnóze, bez návaznosti na další potřebná vzdělávání typu sebezkušenosti v systematické psychoterapii a zdravotnické  oblasti, znalostech psychologie a psychopatologie.
3. Rozhodování o tom, kdo bude hypnoterapeut  a zda jeho vzdělání pro výkon této funkce je postačující. Hodnotitelem je řídící orgán ČSH, složený dle stanov ze 3 lidí, z nichž ani jeden nemá ve svém pregraduálu s medicínským a zdravotnickým vzděláním nic společného. ( Logoped, Pedagogický institut, školství, případně psychologické poradenství.)
4. Vzdělavateli v hypnóze jsou 2 členové řídícího výboru. Pořádají kurzy a semináře a je tam ambice na dlouhodobý výcvik. Čerpání dovedností pracovat s hypnózou není jasně doloženo. Zdá se, že je tam hlavní 1 zdroj a potom přehlídka spíše krátkodobějších kurzů různé délky a provenience.
5. Na webových stránkách členů řídícího orgánu ČSH jsou nabízeny i nevědecké metody, neslučitelné s medicínsko-vědeckým pojetím. Na druhou stranu je podtržen zájem o vědecký a klinický výzkum.
6. Zapojení pacientů a klientů do společného úsilí za cíle ČSH
7. ČSH se zříká odpovědnosti za poskytování „hypnotických služeb“ ze strany členů ČSH. Vedle toho deklarace: „V budoucnosti budeme pomáhat všem, kteří nás potřebují…“
8. Hovoří o léčebném procesu, kde jsou většinově zastoupeny i závažné lékařské dg. ( Viz kazuistiky v propagačních materiálech) a nikdo z uvedených činovníků ČSH nemá oprávnění je řešit, neboť pro to nemají odpovídající odbornost. Průprava v hypnóze jim tuto erudici nepropůjčí a dostávají se tím na úroveň léčitelů, ač aspirují na úroveň medicínskou a očekávají oficiální podporu a potvrzení.
9. Řídící orgán ČSH uděluje akreditace kurzům hypnoterapie. Není  jasné, o jaké kurzy jde a k čemu absolventa kurzu jeho absolvování opravňuje. Kdo udělil pravomoc pro udělování akreditace ČSH?
10. Je také nepřehledné vyjádření k přijetí hypnoterapeuta za člena ČSH. Musí uspokojit řídící výbor svou kvalifikací a odbornou přípravou, také svou způsobilostí a charakterem a obecnou vhodností. Nic z toho není specifikováno.
11. Vyžadují živnostenské oprávnění. To ovšem neopravňuje k výkonu psychoterapie, tím spíše, pokud není v režimu vázané činnosti s jasně definovanými kvalifikačními požadavky (př. Psychologické poradenství a diagnostika). Přesto hovoří o otevření ordinace, což je zavádějící.
12. ČSH dosud neoslovil výbor Sekce pro hypnózu, zatímco jednotlivé členy z publikovaného seznamu průběžně obesílá a získává je pro spolupráci.

Náš závěr: Nesouhlasíme, aby se ČHS zařadil do zdravotnické péče ve smyslu poskytovatele zdravotních služeb. Na základě diskuse ve výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP jsme dospěli k následujícím kritériím, které by měl splňovat kvalifikovaný hypnoterapeut, za kterého se může odborná společnost zaručit v doporučení jeho hypnoterapeutické péče pro pacienty a klienty.

Shrnuto jako 5 pilířů kvalifikovaného hypnoterapeuta 1. Pregraduální vysokoškolské vzdělání min. magisterského stupně (psycholog, lékař, adiktolog) 2. Komplexní psychoterapeutický výcvik se zdravotnickou akreditací 3. Odborný kurz klinické hypnózy nebo hypnoterapie 4. Členství v odborné nebo profesní organizaci 5. Supervize a předpoklad celoživotního vzdělávání

Přiloženy 3 přílohy, podrobné zpracování Kvalifikace hypnoterapeuta a Pilíře kvalifikovaného hypnoterapeuta a Stanovisko výboru Sekce hypnózy k uplatňování hypnoterapie přes živnostenský list.

V Praze dne, 5.1.2020
Za výbor Sekce pro hypnózu PS ČSL JEP
Předseda PhDr. Marie Pečená
Více na: http://hypnosekce.cz/about/