O nás

Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Sympozium Sekce pro hypnózu, Mikulov 2022

Fotografie z vědecké schůze Purkyňovy společnosti 7.2.2018

Na snímku zleva:  Dr. Gawlik (spolupracovník Sekce a přednášející) a členové výboru: Dr. Unger, Dr. Pečená, Mgr. Víchová, Mgr. Bezvodová, MUDr. Matuška, MUDr.Kašparů a Dr. Gazdová.

 

Profily

Veronika Víchová 

Mgr. et Mgr. Veronika Víchová o studiu psychologie na UK Praha a MU Brno získala atestaci z klinické psychologie a funkční specializaci z psychoterapie. Ukončené výcviky: SUR K7, Systemický a konstelační výcvik (W.Nelles), Supervizní skupina ČIS, Traumaterapie EMDR, Hypnoterapie I. a II. (Prof. S. Kratochvíl) a Autogenní trénink I.-II. (Doc. J.Hašto), Supervizní výcvik ČMISK, Relaxačně symbolická terapie pro dospělé a Relaxačně symbolická terapie pro děti (K.Hadasová, Z. Novosadová). Aktuálně dokončuje výcvik v KIP. V klinické praxi se věnuje dospělým se zaměřením na psychosomatiku, poruchy spánku, závislosti a léčbu traumatu. Autogennímu tréninku se věnuje výzkumně (př. Využití řízené relaxace při IVF, 2002) a zejména v klinické praxi (přímá práce s klienty, supervize kolegů). Rozšíření metody autogenního tréninku podporuje lektorsky i v rámci přednáškových aktivit. V roce 2015 vydala publikaci Autogenní trénink a autogenní terapie. Metody s využitím prvků relaxace: od hypnoterapie přes imaginace, koncentračně- relaxační metody až po meditace považuje za klíčové ve své psychoterapeutické praxi. Je členkou ČIS a EASC a aktivně se věnuje supervizi. Od roku 2021 je předsedkyní Sekce pro hypnózu PS ČLS J.E.Purkyně. V současnosti buduje relaxační centrum Valerianum, zaměřené na nácvik relaxačních metod a léčbu psychosomatických obtíží zejména poruch spánku.

Autogenní trénink

Hypnoterapie

Relaxačně symbolická terapie 

Marie Pečená 

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, lektorka a koučka

Vzdělání FF UK Praha jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie a funkční specializace z psychoterapie. Již 40 let praxe ve zdravotnictví, kde pracuji především jako individuální a skupinová terapeutka pro dospělé.  Předsedala Sekci pro hypnózu. 

Absolvovala jsem tyto výcviky: SUR sebezkušenostní psychodynamický výcvik 89 – 93, Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt IGAP (Multi-Di-Mens a Norsk Gestalt institut) 93 – 97, Hypnóza a relaxační techniky (III stupně) 1985 – 1995, Integrovaný supervizní výcvik MŠTCH, Psychosomatická problematika – spoluzakladatelka psychosomatické laboratoře. 

Specializuji se na psychosomatiku, zejména na gynekologicko, porodnickou a sexuální tématiku. Emoční zranitelnost v této oblasti mě zavedla do hlubinných partnerských a rodinných problémů, kde uplatňuji kombinaci všech osvojených dovedností. Jsem také lektorka a supervizorka různých výcvikových institutů. SUR, Hypnóza a relaxační techniky, Gestalt rozvojové skupiny. Dlouhá léta jsem lektorkou ve vzdělávání organizací a firem. Jsem i v pozici koučky a výcvikové lektorky v Cílevědomém koučinku. Celou svou psychoterapeutickou praxi dělám osvětovou a supervizní činnost.

Mé koníčky jsou toulky přírodou, mám ráda stromy lidi a zvířata, zejména psy. Baví mě zajímavé projekty, kde výsledkem je konkrétní pomoc.

hypnoterapie 

Šárka Bezvodová 

 

Mgr. et Mgr. Šárka Bezvodová je klinická psycholožka, psychoterapeutka, hypnoterapeutka a lektorka. Vzdělání získala na Filozofické fakultě UK Praha. Atestovala z klinické psychologie a systematické psychoterapie. Je absolventnou sebezkušenostního výcviku v dynamickém směru a International European Drug Abus Treatment Traint Projekt University of California, Italy. Pracovala na státních i soukromých klinikách, posledních 15 let provozuje ordinaci klinické psychologie. Je autorkou řady workshopů a odborných kurzů z oblasti hypnózy, autohypnózy, práce se sny, zvládání stresu, skupinové psychoterapie. Aktivně pracuje ve výboru Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

hypnoterapie 

Lenka Gazdová 

PhDr. Lenka Gazdová (nar. 1970 v Přerově), klinická psycholožka, dětská klinická psycholožka, neuropsycholožka a psychoterapeutka.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UP v Olomouci. Po ukončení studia začala pracovat ve zdravotnictví v tehdy ještě Psychiatrické léčebně v Kroměříži pod vedením prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla. Psychoterapeuticky je ukotvena v systemické psychoterapii – výcvik v Institutu rodinné terapie Praha pod vedením PhDr. Gjuričové a PhDr. Kubičky. Vedle klinické psychologie má i funkční specializaci z psychoterapie, atestaci z dětské klinické psychologie, kurz Neuropsychologické diagnostiky dospělých a Kurz dětské klinické neuropsychologie. V letech 2009 – 2012 pracovala v Saské nemocnici pro neurologii, psychiatrii a psychoterapii v Grossschweidnitz na neurologickém a pedopsychiatrickém oddělení. Poté se vrátila zpět na své původní pracoviště do Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, kde pracovala na psychoterapeutickém a gerontopsychiatrickém oddělení. Od října 2015 pracuje na plný úvazek na dětském oddělení PN v Kroměříži. V letech 2001 a 2002 absolvovala v Kroměříži základní a navazující kurz hypnózy pod vedením prof. Stanislava Kratochvíla. Poté se věnovala hypnoterapii pod jeho supervizí, v roce 2007 také supervizní Kurz hypnózy III. Od r. 2007 působí  jako stabilní členka lektorského týmu Kroměřížských kurzů hypnózy I, II. V roce 2016 byla prof. Kratochvílem pověřena, aby převzala vedení Kroměřížských kurzů hypnózy, od roku 2017 tedy tyto kurzy vede a je zároveň jejich odborným garantem za obor klinické psychologie. Téhož roku byla zvolena do výboru Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, ve funkci byla potvrzena i v roce 2021 a zároveň výborem pověřena funkcí vědeckého sekretáře sekce. Pravidelně se účastní se řady odborných akcí, kurzů a konferencí. 

kurzy hypnoterapie 

David Unger

PhDr. David Unger (nar. 1981 v Brně),klinický psycholog a psychoterapeut a hypnoterapeut.

Po absolutoriu magisterské jednooborové psychologie na Fakultě sociálních studií (2007) a bakalářské filozofie na Filozofické fakultě (2004) Masarykovy univerzity v Brně pracoval jako psycholog na akutním koedukovaném přijímacím oddělení v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod (2007-2013). Později vyučoval psychologii na Ústavu pedagogických věd a Ústavu školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně (2013-2015). Dále pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži na akutním uzavřeném i otevřeném rehabilitačním psychiatrickém oddělení (2014-2021). V současnosti působí v soukromé klinicko-psychologické praxi ve Zlíně a Otrokovicích. 

Vedle specializace v klinické psychologii (2013) má i specializaci v systematické psychoterapii (2014). V kroměřížské psychiatrické nemocnici byl zároveň školitelem svých kolegů v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie, v této roli pokračuje i v soukromé praxi na Zlínsku. Je absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku v gestalt-terapii (IVGT Praha) pod vedením MUDr. Jana Roubala a dále ročního výcviku Hypnoterapie zaměřené na řešení (SFBT-přístup) v institutu Dalet Olomouc. Odborně se zaměřuje na diferenciální diagnostiku psychóz, psychoterapii poruch osobnosti a hypnoterapii psychických poruch dospělých. 

V letech 2007 a 2015 absolvoval pod vedením prof. Stanislava Kratochvíla Kroměřížské kurzy hypnózy, dále hypnoterapeuticky pracuje pod jeho supervizí. O roku 2016 tyto kurzy pravidelně lektoruje a organizačně zaštiťuje. V roce 2017 byl zvolen do výboru Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, v této funkci potvrzen i v roce 2021. Účastnil se řady různých odborných kurzů, aktivně vystupuje na odborných konferencích. Od roku 2013 je rovněž akreditovaným lektorem MPSV ČR v oblasti psychiatrie, psychoterapie a psychologie osobnosti a od roku 2018 lektorem Blochova projektivního testu MDZT. 

kurzy hypnoterapie